Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Poskytovateľom je prevádzkovateľ tejto internetovej stránky (ďalej len ako „Poskytovateľ“).
 2. Objednávateľom je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku (ďalej len ako „Objednávateľ“).
 3. Predmetom plnenia je zabezpečenie jazykových korektúr podľa požiadaviek uvedených v objednávke Objednávateľa doručenej Poskytovateľovi.
 4. Záväzná zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká v momente potvrdenia prijatia objednávky Poskytovateľom, ktorú Objednávateľ uskutočňuje elektronicky.
 5. Podmienky obchodného vzťahu je možné meniť, dopĺňať alebo zrušiť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

II. Prijatie objednávky

 1. Poskytovateľ potvrdí prijatie objednávky písomne elektronickou formou.
 2. Ak Poskytovateľ nepotvrdí Objednávateľovi prijatie objednávky, resp. potvrdí prijatie objednávky s výhradami, má sa za to, že zmluvný vzťah nevznikne, a to do doby, kým nedôjde k dohode.
 3. Zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ akceptuje návrh Poskytovateľa na zmenu podmienok v objednávke.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Ak text, ktorý je predmetom objednávky, obsahuje odborné a ináč zvláštne alebo nejasné výrazy, skratky a pod., je Poskytovateľ oprávnený požiadať Objednávateľa o konzultáciu.
 2. Poskytovateľ berie na vedomie, že akékoľvek dôverné informácie získané počas poskytovania služby sú obchodným tajomstvom a nebude takéto informácie poskytovať tretím osobám s výnimkou tretích osôb, ktoré musia prísť do styku s takýmito dôvernými informáciami za účelom ich jazykovej korektúry alebo inej úpravy textu alebo ich využívať iným spôsobom, pre účely iné ako účely poskytnutia dohodnutej služby bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa, s výnimkou aplikácie príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Zbierky o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
 3. Poskytovateľ odovzdá Objednávateľovi opravený dokument v dohodnutej lehote elektronickou formou.

IV. Cena a platobné podmienky

 1. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť za prekladateľské služby alebo jazykové korektúry odmenu určenú podľa cenníka platného ku dňu objednávky uverejneného na tejto internetovej stránke.
 2. Cena je stanovená podľa počtu normostrán v závislosti od typu jazykovej korektúry.
 3. V prípade poskytnutia dodatočných služieb, ktoré nie sú uvedené v Cenníku, bude cena a podmienky takejto dodatočnej služby stanovené osobitnou dohodou.
 4. Odmena Poskytovateľa za objednanú jazykovú korektúru je splatná vopred na základe zálohovej faktúry, ktorú Poskytovateľ zašle Objednávateľovi elektronickou formou.
 5. Akákoľvek platba zo strany Objednávateľa voči Poskytovateľovi sa považuje za uhradenú v deň jej pripísania na účet Poskytovateľa.

V. Storno objednávky

 1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, pričom sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi:
  1. ak práca na jazykovej korektúre už bola započatá, poplatok vypočítaný ako súčet ceny za už vykonanú prácu. Tá bude odovzdaná Objednávateľovi.
  2. všetky preukázateľné náklady spojené s prípravou korektúry, ktoré neboli zahrnuté v cene podľa predchádzajceho bodu.
 2. Pokiaľ už Objednávateľ uhradil celkovú cenu objednávky, rozdiel medzi uhradenou sumou a stornovacím poplatkom mu bude Poskytovateľom vrátený do 30 dní odo dňa stornovania.
 3. Obe strany majú právo jednostranne odstúpiť od zmluvy v prípade, že druhá strana poruší zmluvné podmienky.

VI. Osobitné ustanovenia

 1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť Poskytovateľovi súčinnosť a všetky informácie potrebné na zabezpečenie plnenia predmetu Zmluvy. Ak Objednávateľ túto povinnosť poruší, Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné škody z dôvodov, ktoré majú súvis s porušením tejto povinnosti.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za nedodržanie termínu dodania/poskytovania služby, pokiaľ bolo takéto omeškanie alebo nedodanie spôsobené prekážkou na strane Objednávateľa, vyššou mocou alebo treťou stranou a Poskytovateľ nemohol takúto prekážku predvídať.
 3. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi z nerealizovania zmluvných záväzkov, ak sa tak stane z dôvodov, ktoré nemohol Poskytovateľ v čase uzavretia tohto zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom predvídať.
 4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu objednávky postupovať s odbornou starostlivosťou. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, požiadavky Objednávateľa uvedené v objednávke, ako aj všetky zmluvné dojednania medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.
 5. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú nedodržaním týchto zmluvných podmienok maximálne do výšky ceny objednávky.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Ak tieto Podmienky poskytovania prekladov a jazykových korektúr neurčujú inak, riadia sa právne vzťahy medzi zmluvnými stranami ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. Ak je Objednávateľom fyzická osoba-spotrebiteľ podľa §52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, riadia sa právne vzťahy tu neupravené Občianskym zákonníkom.
 2. Zmluvné strany vyhlasujú, že akékoľvek spory pri interpretácií alebo realizácii Zmluvy budú prednostne riešené vzájomnými rokovaniami. V prípade, že sa nedosiahne zmierne riešenie sporu, bude tento spor podliehať výlučnej právomoci slovenských súdov.
 3. Tieto Podmienky poskytovania prekladov a jazykových korektúr sú uverejnené na internete, a to na adrese https://www.jazykovekorektury.sk/obchodne-podmienky.
 4. Odoslaním objednávky prekladu alebo jazykovej korektúry Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami poskytovania prekladov a jazykových korektúr, porozumel im a plne s nimi súhlasí.

Kto sú naši spokojní klienti?

 • Diorama
 • SME Creative
 • Ultra Print
 • Fork
 • Media In
 • Content Agency
 • I.S.D.D. plus
 • TÜV SÜD
 • LLENTAB
 • Geberit